Teori dan Model Pengajaran & Pembelajaran

KONSEP TEORI:

Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan
􀂓 Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru
􀂓 Pada asasnya, teori-teori pembelajaran masa kini boleh diklasifikasikan kepada empat mazhab yang utama, iaitu, behavioris, kognitif, sosial dan humanis

Teori Behaviorisme:

Mazhab behavioris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner, berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus, kucing dan burung di dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara ‘rangsangan’ dan ‘gerakbalas’ yang menghasilkan perubahan tingkahlaku. Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal.

Teori Kognitif:

Mazhab kognitif pula berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku. Ahli-ahli psikologi kognitif seperti Bruner dan Piaget menumpukan kajian kepada pelbagai jenis pembelajaran dalam proses penyelesaian masalah dan celik akal mengikut pelbagai peringkat umur dan kebolehan pelajar. Teori-teori pembelajaran mereka adalah bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran celik akal, kaedah penyelesaian masalah, penemuan dan pengkategorian. Menurut teori ini, manusia memiliki struktur kognitif, dan semasa proses pembelajaran, otak akan menyusun segala maklumat di dalam ingatan.

Teori Sosial :

Mazhab sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhab behavioris bersama dengan mazhab kognitif. Teori ini juga dikenali sebagai Teori Perlakuan Model. Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.

Teori Humanisme :

Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum.

Model Robert Glazer :

Robert Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada empat komponen utama iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada pelajar, kaedah mengajar dan penilaian. Beliau juga menekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut beliau, objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Kemudian, kaedah mengajar harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya, penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan, agar guru dapat mengubahsuai proses pengajarannya, demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan. Kesimpulannya, Model Pengajaran Robert Glaser dibina berlandaskan konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah-langkah pengajaran iaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.

Model Sim :

Model Pengajaran Sim pula menjelaskan bahawa proses pengajaran yang berlaku adalah melalui interaksi di antara beberapa unsur iaitu guru, murid, isi pelajaran dan juga objektif. Model ini dibina berlandaskan konsep pengajaran sebagai bidang komunikasi, iaitu interaksi di antara guru dan murid dengan objektif dan isi pelajaran dalam suatu persekitaran tertentu. Berdasarkan model ini, objektif pelajaran harus ditentukan secara explisit dan mengikut kebolehan muridmurid. Apa yang membezakan model ini dengan Model Glaserialah Model Sim menekankan perhubungan yang baik antara guru dengan murid supaya menimbulkan interaksi yang sihat dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Model ini juga memberi penekanan kepada unsur-unsur persekitaran seperti keadaan bilik darjah yang kondusif sesuai dengan keadaan sosio-ekonomi dan budaya pelajar. Kesimpulannya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, interaksi di antara guru, pelajar, objektif, isi pelajaran dan persekitaran dapat diwujudkan dengan berkesan. Seterusnya, keberkesanan proses pengajaran akan dapat dicapai ke tahap optimum.

Model Taba :

Model Pengajaran Taba pula menekankan penyusunan bahanbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Penyusunan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah diutamakan dalam model ini. Model ini menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat seperti berikut; menyusun data atau fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan dan perbezaan, menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori dan memberi label kepadanya, membuat generalisasi atau kesimpulan atas hubungan-hubungan antara kategori-kategori itu, dan mengaplikasi generalisasi yang diperolehi. Rumusannya, dengan merujuk kepada model ini, guru dapat merancang pengajaran dengan membahagikan topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang berguna untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai

Model Latihan Terus :

Model Arahan Terus pula merupakan satu model pengajaran yang bertujuan untuk membantu pelajar mempelajari ilmu pengetahuan atau kemahiran asas yang boleh diajar dengan cara langkah demi langkah. Model ini juga dikenali sebagai ‘Model Latihan’ dan ‘Model Pengajaran Aktif’. Model ini dibentuk khas untuk merangsang pembelajaran pelajar berkaitan pengetahuan berprosedur (procedural knowledge) yang memerlukan sama ada kemahiran asas atau komprensif dan juga berkaitan ilmu pengetahuan yang memerlukan pengajaran langkah demi langkah. Model ini menekankan aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang ditunjukkan oleh guru sebelum pelajar melakukannya semula.

Model Inkuiri :

Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan, atau daripada masalah yang dikemukakan. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu ‘inkuiri terbimbing’ dan ‘inkuiri terbuka’. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Dalam inkuiri terbuka, pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. Oleh itu, ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. Kesimpulannya, model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.

TQ. WALLAHU ‘ALAM.

| Tagged | Tinggalkan komen

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN dan MEMBEKALKAN BAHAN KONSTRASEPTIF KEPADA PENZINA REMAJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN dan MEMBEKALKAN BAHAN KONSTRASEPTIF KEPADA PENZINA REMAJA DARI PERSPEKTIF ISLAM
Oleh Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani
1.0 Pendahuluan
Isu yang akan dibincang ini adalah isu Negara. Kertas ini selayaknya disediakan oleh institusi-institusi Islam yang berautoriti, dengan itu ia akan mempunyai kekuatan tersendiri. Apa pun kertas ini disediakan sebagai bahan perbincangan awal. Diharapkan akan disusuli perbincangan-perbincangan yang lebih berautoriti.
2.0 Beberapa Hakikat
Berikut beberapa hakikat yang perlu diambil kira dalam membincangkan isu ini
1. Zina Jenayah
Dalam Syariat Islam semua maksiat ada jenayah, hudud, qisas atau ta`zir. Sesuatu perbuatan dianggap jenayah kerana ia mendatangkan kerosakan kepada individu atau masyarakat.
Zina jenayah. Ia dikategorikan sebagai jenayah hudud. Jenayah hudud adalah jenayah yang mengakibatkan kemudaratan besar kepada masyarakat. Jika sabit kesalahan hukuman ke atas penjenayah zina ialah rejam sampai mati jika pelakunya telah berkahwin dan disebat 100 sebatan jika dia belum berkahwin. Allah yang Maha Mengetahui yang baik dan buruk untuk hambanya Maha Mengetahui hanya inilah hukuman yang dapat membanteras jenayah zina. Tiada jalan lain. Ini satu fakta yang sentiasa perlu diingat dalam membincangkan isu berkaitan zina.
2. Zina bukan hak kebebasan peribadi individu
Islam tidak menganggap zina atau seks bebas hak kebebasan peribadi individu, sehingga dengan itu dia berhak melakukannya dan tiada undang-undang boleh menghalangnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak memberikan kepada individu hak kebebasan untuk melakukan zina atau seks bebas. Oleh itu jenayah zina atau seks bebas berlaku secara berleluasa dalam masyarakat yang tidak menganggap zina sebagai jenayah, malah menganggapnya sebagai hak kebebasan individu. Ia juga berpotensi untuk berleluasa dalam masyarakat yang menganggapnya jenayah tetapi tidak mengenakan hukuman rejam atau sebat ke atas penzina.
Akibat kedua-dua pendirian ini masyarakat dunia hari ini mengalami kesan buruk daripada pelakuan zina dan seks bebas. Malaysia tidak terkecuali.
Dalam hubungan ini Islam selalunya teraniaya, kerana ia diminta menyelesaikan kesan-kesan negatif daripada perbuatan zina atau seks bebas yang timbul dalam masyarakat yang bukan islamik; masyarakat yang menganggap seks bebas hak individu atau masyarakat yang mengiktiraf zina itu jenayah tetapi tidak melaksanakan hukuman yang sepatutnya ke atas penzina. Ini tidak adil terhadap Islam.
3. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) dan Penyelesaian Kesan Zina
Untuk mengatasi kemudaratan yang timbul daripada zina, seks bebas dari semua aspek PBB telah mencadangkan penyelesaian mudah:
• Menekankan kepada masyarakat dunia supaya menerima seks bebas adalah hak individu
• Pendidikan seks
• Menjelaskan penyakit-penyakit hasil seks rambang dan cara mengatasinya
• Pencegahan kehamilan dengan membekalkan bahan konstraseptif.
3.0 Pengguguran Prespektif Syariah
Perbincangan ini elok dimulai dengan melihat pandangan Syarak terhadap isu pengguguran. Ia boleh dijadikan sebagai landasan untuk menentukan sebarang keputusan isu perbincangan ini.
Perbincangan fuqaha mengenai isu pengguguran kandungan menampilkan perbezaan pendapat, malah dalam satu mazhab terdapat pendapat yang saling bercanggah. Untuk menurunkan semua pendapat ini akan merumitkan dan akan memakan masa. Oleh itu berikut ini dirumuskan semua pendapat tersebut dan diakhiri dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ulamak Kerajaan Saudi Arabia.
Sebab Menghalalkan Penguguran
1. Mengelak mudarat ke atas ibu dan anak
2. Kandungan mengalami kecacatan melampau
Syarat Boleh Menggugurkan Kandungan.
1. Usia kandungan tidak melebihi 120 hari.
2. Yang menggugurkan adalah isteri yang sah
3. Izin suami dan isteri
4. Tidak memudaratkan ibu
Rumusan Hukum Menggugurkan Kandungan
Hukum menggugurkan kandungan bergantung kepada peringkat keadan janin dalam kandungan. Nas syarak membahagikannya kepada tiga tahap:
1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim.
2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah usia kandungan 40 hari.
3. Tahap ditiupkan roh, iaitu setelah janin berada dalam kandungan selama 120 hari atau empat bulan. ( Hadis Nutfah; Soheh Muslim 2643, Soheh Bukhari 3208 dan Soheh Muslim 2645)
Berdasarkan tahap-tahap ini pendapat fuqaha mengenai pengguguran adalah seperti berikut:
1. Usia kandungan selepas ditiupkan roh iaitu empat bulan ( 120 hari). Semua fuqaha sepakat mengharamkannya. Malah ada yang mengharamkannya sekalipun membiarkan kandungan akan membawa mudarat kepada ibu (حاشية ابن عابدين (1/60)). Alasan yang diberikan ialah: pengguguran di peringkat ini sudah boleh dianggap telah membunuh satu nyawa.
Namun fatwa Lajnah Mausu`ah Fiqhiyyah mengharuskan pengguguran selepas ditiupkan roh sekiranya pengguguran satu-satunya wasilah menyelamatkan nyawa ibu.( الموسوعة الفقهية 2:57)
2. Usia kandungan sebelum ditiupkan roh:
i. Telah sempurna sifat (sebelum 120 hari). Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum menggugurkan kandungan di tahap ini adalah seperti berikut:
a. Sesetengah Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين /6:591), sesetengah syafieyyah ( حاشية َقليوبى على شرح المحلى على المنهاج 3: 159-160 )mengharuskan ia digugurkan secara mutlak.
b. Mazhab Hanafi( حاشية ابن عابدين 2:380) mengharuskan ia digugurkan kerana uzur syar`ie.
c. Satu pendapat kalangan Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين 2: 380).),Malikiyah ( حاشية الدسوقى 2:66) dan Syafi`iyyah (Nihayyah al Muhtaj 8:416) ia makruh digugurkan
ii. Usia kandungan sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).
a. Syafi`iyyah ( نهاية المحتاج 8:416 ) dan Hanabilah ((الفروع 6:191 mengharuskan
b. Malikiyyah ( الشرح الكبير 2:266) menurut Imam al-Ghazali (احياء علوم الدين 2 : 53 dan mazhab Hanbali ( الفروع 6:191) mengharamkan ia digugurkan secara mutlak (dalam semua peringkat kandungan)
Meneliti semua pendapat ini dapat disimpulkan bahawa pendapat mereka mengenai pengguguran sebelum ditiupkan roh adalah seperti berikut:
1. Pengguguran sebelum ditiupkan roh dan sebelum 120 hari (4 bulan); fuqaha khilaf tentang bila janin dianggap sebagai satu jiwa, dari situ mereka khilaf tentang hukum menggugurkannya.
2. Menggugurkan kandungan dalam tempoh ini tidak dianggap membunuh satu nyawa.
3. Sesetengah mereka yang mengharamkan pengguguran di tahap ini membandingkannya dengan haram membinasakan telur binatang buruan di Tanah Haram, ini menggambarkan bahawa mereka menganggap pengguguran itu perbuatan membinasakan sesuatu yang tidak memudaratkan, oleh itu ia jadi haram. Di antara mereka ada yang mengatakan pengguguran di tahap ini haram kerana apabila nutfah telah menempat dalam rahim ia sudah bersedia menerima roh.
4. Janin memiliki kehormatan sendiri sejak awal kejadiannya, buktinya syarak menangguhkan pelaksanaan hukuman ke atas wanita hamil (al-Ghamidiyah) sehingga dia melahirkan anaknya.
Namun demikian fatwa ulamak Kerajaan Saudi Arabia telah memutuskan seperti berikut:
Tidak harus menggugurkan kandungan di semua tahap usia kandungan kecuali dengan alasan syar`ie dan dalam batas yang sangat sempit. Sekiranya kandungan dalam tahap empat bulan pertama dan penggugurannya atas alasan maslahat atau menolak mudarat yang dijangka berlaku, maka penggugurannya adalah diharuskan. Namun menggugurkannya pada tahap ini kerana bimbangkan kesukaran mendidik anak-anak, tidak mampu menanggung sara hidup dan pendidikan atau kerana bimbangkan masa depan mereka atau kerana suami isteri sudah berpada dengan bilangan anak yang ada, kesemua ini tidak mengharuskan pengguguran kandungan. Tidak harus menggugurkan kandungan di peringkat `alaqah atau mudghah kecuali setelah satu kumpulan doktor yang dipercayai mengakui bahawa mengekalkan kandungan akan membahayakan ibunya. Ia diharuskan setelah semua usaha mengelakkan bahaya dilakukan.
4.0 Mencegah kehamilan.
Hukum mencegah kehamilan dapat dilihat dalam bentuk-bentuk berikut:
1. Mencegah melalui pemandulan:
Jika pemandulan dilakukan atas sebab darurah syar`iyyah ia diharuskan
Jika ia dilakukan bukan atas sebab darurah syar`iyyah ulamak sepakat ia adalah diharamkan.
2. Pencegah dengan mengambil bahan kontraseptif :
Mencegah kehamilan cara konstraseptif atas alasan uzur syar`iyyah diharuskan
Mengambil bahan kontraseptif tanpa uzur syar`iee, fuqaha berbeza pendapat:
i. Pendapat pertama mengatakan diharuskan, ia diqiyaskan ke atas isu `azal ( mengeluarkan mani di luar faraj isteri) diharuskan. Setelah mengetahuinya Rasulullah saw tidak menghalangnya.
ii. Pendapat kedua mengatakan makruh kerana ia telah menyimpang daripada tujuan asal perkahwinan iaitu mendapatkan zuriat.
5.0 Menggugurkan kandungan zina.
Seperti perbincangan pengguguran kandungan hasil hubungan suami isteri fuqaha juga membahagikan kandungan zina kepada tiga tahap:
1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim sehingga 40 hari.
2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah janin berusia 40 hari.
3. Tahap setelah ditiupkan roh, iaitu setelah janin berusia 120 hari (4 bulan).
Menggugurkan kandungan zina selepas ditiupkan roh.
Semua penulisan fuqaha sepakat mengharamkan pengguguran kandungan zina apabila janin telah sampai di usia ditiupkan roh. Alasan yang dikemukakan ialah:
1. Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan hasil hubungan suami isteri
2. Qiyas aulawi: kalau kandungan hasil hubungan suami isteri haram digugurkan, maka kandungan hasil hubungan zina lebih-lebih lagi haram digugurkan.
Menggugurkan kandungan zina setelah sempurna sifat.
Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum kes ini seperti berikut:
1. Menggugurkan kandungan setelah sempurna sifat (40 hari) adalah diharamkannya atas alasan:
i. Kisah al-Ghamidiyah ( صحيح مسلم 1695) yang mengandung dan mengaku zina kepada rasulullah saw. Jalan hujjah ialah:
a. Rasulullah saw tidak mengarahkan al-Ghamidiyah menggugurkan kandungan zinanya. Sekiranya menggugurkan kandungan zina di usia tahap ini diharuskan tentulah Baginda saw mengarahkannya berbuat demikian.
b. Baginda menangguhkan hukuman kerana memelihara janin dalam kandungan
c. Baginda juga tidak bertanya tentang usia kandungan.
ii. Mudarat keaiban yang ditanggung penzina dan keluarga tidak boleh dijadikan alasan. Oleh itu mengelak kemudaratan terbabit tidak boleh dianggap sebagai maslahat syar`iyyah.
iii. Sekalipun menghalalkannya ada maslahat kepada penzina dan keluarganya tetapi ia hanya maslahat khusus, sedangkan pengharamannya menjamin maslahat umum, kerana ia akan membawa kepada kemudaratan nyata dalam masyarakat:
a. Ia akan menjadi pemangkin kepada merebaknya perbuatan zina, lebih-lebih lagi di zaman di mana zina itu mudah didapati di mana-mana.
b. Mendedahkan institusi keluarga kepada porak-peranda
Kaedah fiqhiyyah menyatakan: إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة
“Apabila maslahat umum bertembung dengan maslahat khusus, maslahat umum diutamakan”.
iv. Menghalalkan pengguguran di tahap ini membawa kepada perkara haram. Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram
Kaedah fiqhiyyah menyatakan: ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام
“Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram”.
2. Menggugurkan kandungan atas uzur syari`e. Sebab syar`iee yang mengharuskan ialah: mengekalkan kandungan akan memudaratkan ibu zina. Ada fuqaha yang mengharuskannya. Kerana memelihara nyawa ibu lebih utama daripada memelihara nyawa janin ( الموسوعة الفقهية 2:57 ).
3. Ada pendapat mutakhir (www.islamtoday.net/nawafeth-artshow-86-5227.htm) mengatakan harus digugurkan di tahap ini sekiranya penzina terdiri daripada orang baik-baik, kebiasaannya tidak melakukan perbuatan jahat dan zina. Namun kalau latar belakang hidupnya kerap melakukan perbuatan jahat dan zina dia haram menggugurkan kandungan zinanya. Alasan yang diberikan ialah:
i. Sekalipun janin telah lengkap sifat dalam tempoh 40 hari namun asalnya adalah nutfah yang tidak dihormati kerana ia hasil daripada zina dan nutfah pula boleh dibuang melalui `azal.
ii. Fuqaha telah mengharuskan kandungan digugurkan dalam tahap ini atas alasan maslahat syar`iyyah demi menolak mudarat yang diandaikan akan berlaku.
Menggugurkan kandungan zina sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).
Hukumnya adalah haram. Alasannya adalah sama dengan alasan pengharaman mengugurkan kandungan setelah sempurna sifat (setelah 40 hari).
6.0 Mencegah Kehamilan Zina
Maksud mencegah kehamilan zina ialah mencegahnya dengan menggunakan bahan konstraseptif setelah berzina dan membekalkannya kepada mereka yang berisiko tinggi akan melakukan zina.
Membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina
Hukumnya adalah haram: alasan pengharamannya ialah:
1. Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan selepas janin sempurna sifat (40 hari). Sekalipun dalam kes ini kehamilan belum pasti berlaku namun tujuan mengambil bahan konstraseptif adalah sama. Natijah dari kedua-dua perbuatan ini juga adalah sama. Oleh itu ia mengambil hukum yang sama. Kerana itulah fuqaha meletakkan kedua-dua kes ini dalam satu perbincangan yang sama.
2. Kes ini tidak boleh diqiyaskan kepada kes menggugurkan kehamilan oleh suami isteri dalam peringkat ini, kerana :
i. Pengguguran oleh suami isteri tidak mengakibatkan zina berleluasa dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat.
ii. Maslahat yang dipelihara dalam kes suami isteri adalah khusus. Maslahat yang cuba dipelihara dalam kes zina adalah umum. Kedua-duanya adalah kes yang berbeza, hukumnya juga berbeza.
3 Pandangan yang mengatakan nutfah tiada kehormatan, oleh itu ia boleh dibersihkan dari rahim penzina, sama dengan kes `azal tidak boleh diterima, kerana hadis al-Ghamidiyah membuktikan nutfah dalam rahim dihormati. Dalam kes `azal mani ditumpahkan di luar faraj, dalam kes zina ke dalam faraj, kedua-duanya adalah kes yang berbeza hukum juga berbeza.
7.0 Menggugurkan Kandungan Wanita Dirogol.
Fuqaha membezakan antara kandungan hasil zina dengan kandungan hasil rogol. Penzina telah melakukan jenayah zina dengan kerelaan. Mangsa rogol bukan jenayah zina kerana perbuatan zina dipaksakan ke atasnya. Atas dasar perbezaan ini hukum fuqaha ke atas kes menggugurkan kandungan rogol juga berbeza.
Untuk menentukan hukum kes ini fuqaha membahagikan usia kandungan rogol kepada tahap:
1. Usia kandungan telah melebihi 120 hari semua fuqaha mengharamkannya tanpa uzur dan tanpa keperluan syar`ie. Alasannya ialah semua hujjah-hujjah pengharaman di atas.
2. Usia kandungan sebelum sampai 120 hari adalah diharuskan kerana menggugurkan kandungan di peringkat ini tidak dianggap jenayah ke atas satu nyawa. Oleh itu ia diharuskan kerana uzur dan keperluan syar`ie.
8.0 Cadangan Penyelesaian
Perbincangan di atas menjelaskan bahawa membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina tidak diharuskan dalam syariat Islam. Ia tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membawa kemudaratan.
Memang pada hakikatnya tiada jalan pintas mengatasi masalah ini selain dari kembali kepada penyelesaian yang telah disediakan oleh Pencipta manusia yang tahu kekuatan dan kelemahan manusia, tahu apa yang diperlukan dan tidak diperlukan mereka, tahu apa yang membawa manfaat dan mudarat ke atas meraka. Namun jawapan sebegini bagi sesetengah orang tidak berjejak di dunia praktikal. Oleh itu cadangan-cadangan berikut dikemukakan.
1. Menolak gagasan yang dibawa dan mahu dipaksakan PBB ke atas dunia; mengiktiraf seks bebas atau zina adalah hak kebebasan peribadi individu
2. Mengiktiraf bahawa zina itu jenayah dan kempen kesedaran mengenai dosa dan kemudaratan jenayah zina seperti kempen dadah itu najis.
3. Memerangi jenayah ini seperti memerangi najis dadah.
4. Menyediakan pusat-pusat serenti bagi membangun keinsafan kepada penjenayah-penjenayah zina, hamil atau tidak, sama seperti pusat serenti penagih dadah.
5. Penzina yang datang ke klinik-klinik kerajaan atau swasta, mengaku telah melakukan zina dan meminta dibekalkan bahan konstraseptif hendaklah dianggap telah mengaku melakukan jenayah zina. Doktor atau pegawai kesihatan hendaklah bertanggungjawab melaporkan kes itu kepada pihak berkuasa: polis atau mahkamah syariah dan seterusnya menjadi saksi perbicaraan seperti kes-kes jenayah lain.
6. Kes juga mesti diberitahu kepada ibubapa atau penjaga penzina terbabit dan penempatannya di pusat-pusat serenti mestilah dalam pengetahuan mereka.
9.0 Penutup
Apa yang dikemukakan dalam kertas ini bukanlah satu kajian yang sempurna dari semua aspek. Ia disediakan sebagai bahan awal perbincangan. Sebarang keputusan atau cadangan hendaklah dikemukakan kepada pihak berwajib, terutama keputusan berkaitan hukum syarak.

Posted in Isu-Isu Semasa | Tinggalkan komen

PANDUAN P&P PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CorT 1

Berikut disertakan panduan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 3 dengan menggunakan alat berfikir Cort 1.

Rancangan P&P Alat Berfikir CoRT1

2-Panduan Alat Berfikir CoRT1

| Tagged | Tinggalkan komen

Panduan Menulis Rancangan Pengajaran Harian KSSR Pendidikan Islam.

Berikut adalah contoh / panduan untuk menulis Rancangan Pengajaran Harian bagi guru-guru terlatih, guru-guru pelatih PISMP / DPLI / PPG / KPLI (LPBS) j-QAF dan sesiapa sahaja yang memerlukannya.

cth rph kssr

rps tahun1 kssr

rps tahun2 kssr

رانخغن فغاجرن هارين

Sekian, wallahu’alam.

 

| Tinggalkan komen

Nota PIM3103

Rasm ‘Uthmani 1

Makharijul Huruf ok!

اصطلاح ضبط القرءان

P&P Guru Murid dan Bahan

Nota pengajian Pendidikan Al-Quran PIM3103 untuk PPG dan PISMP

Posted in Pendidikan Islam Rendah | Tinggalkan komen

Aplikasi Kaedah Bacaan, Latih Tubi dan Hafazan


Aplikasi Kaedah Bacaan, Latih Tubi dan Menghafaz dalam aspek
Hafazan Ayat-Ayat al-Quran.

Anda perlu membuat rujukan dan teliti kaedah-kaedah berikut:-
Kaedah bacan, hafazan dan latih tubi. (Rujuk Nota kuliah/ Buku
Kaeadah Pendidikan Islam oleh Zawawi Haji Ahmad / Prinsip=Prinsip dan Metod Pendidikan Islam oleh Abdul Rahman An-Nahlawi)

Ayat hafazan.

Baca contoh pengajaran menghafaz ayat-ayat al-Quran yang disediakan ini dengan teliti.

Pelajaran Pendidikan Islam
Bidang Tilawah Al-Quran
Masa 30 minit
Tajuk Menghafaz ayat ….
Kaedah Membaca dabn menghafaz
Gabungjalin Bacaan, latih tubi dan menghafaz
Penyerapan Ilmu tajwid – bacaan bertajwid
Nilai
Kemahiran berfikir
Sumber Mashaf Uthmani, carta ayat, kaset ayat

Langkah-langkah penyampaian

Bacaan/ tilawah/ latih tubi.

Guru membaca ayat bacaan kuat)
Pelajar mengikut bacaan guru (bacaan kuat)
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
Mereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
Mereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
Mereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Mendengar bacaan ayat daripada pita rakaman

Latih tubi
Pelajar mendengar bacaan ayat daripada pita rakaman.
Mereka mengikut bacaan tersebut sehingga tamat
( Aktiviti ini diulang beberapa kali)

Lihat carta ayat
Pelajar membaca beramai-ramai ( bacaan kuat)
Pelajar membaca secara kumpulan ( bacaan kuat)
Pelajar membaca secara individu ( bacaan senyap)

Lihat Mashaf Uthmani
Mengingat ayat
Pelajar membaca secara individu (bacaan senyap)
Mereka mengulang bacaan sehingga ingat
Pelajar membaca (dengan ingatan) ayat lihat teks ( individu)
Pelajar membaca (dengan ingatan) ayat lihat teks ( individu)
Pelajar membaca (dengan ingatan ) ayat lihat teks ( individu)

Menghafaz
Pelajar menghafaz ayat ( individu)
Mereka mentasmi`kan hafazan kepada guru .

Latihan
Setelah meneliti contoh pengajaran di atas, adakah anda mempelajari sesuatu daripada bahan tersebut ?
Nyatakan kaedah-kaedah yang digabungkan dengan kaedah hafazan dalam contoh di atas.

RUMUSAN

Aspek hafazan ayat-ayat al-Quran mestilah didahului oleh kaedah bacaan dan latih tubi. Selepas itu diterapkan kaedah hafazan sepenuhnya.

Posted in Pengurusan Kurikulum | Tinggalkan komen

Aplikasi kaedah bacaan, penerangan dan perbincangan dalam aspek kefahaman ayat-ayat al-Quran.

Sila baca dan fahami kaeadh-kaedah berikut:
Kaedah bacaan, penerangan dan perbincangan.(Rujuk Nota kuliah/Buku Kaeadah Pendidikan Islam oleh Zawawi Haji Ahmad / Prinsip=Prinsip dan Metod Pendidikan Islam oleh Abdul Rahman An-Nahlawi)

Ayat kefahaman.

Ayat 1 hingga 5 surah al-`Alaq.

Baca dan teliti aplikasi kaedah bacaan, penerangan dan perbincangan dalam contoh pengajaran kefahaman ayat-ayat al-Quran yang disediakan di bawah ini .

Pelajaran Pendidikan Islam
Bidang Al-Quran
Masa 30 minit
Tajuk Kefahaman ayat 1 hingga 5 surah al-`Alaq
Kaedah Bacaan , penerangan dan perbincangan
Gabungjalin Membaca dan memahami ayat
Penyerapan Bahasa Arab, Bahasa Melayu (terjemahan) dan Aqidah tauhid al-Khaliq)
Nilai Yakin kepada kekuasaan Allah, yakin kepada ajaran al-Quran
Kemahiran berfikir Membuat refleksi ke atas diri sebagai makhluk ciptaan Allah
Sumber Mashaf Uthmani, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kad erti perkataan, carta terjemahan ayat 1 – 5 al-`Alaq

:

Perkembangan langkah penyampaian.

Lihat Mashaf Uthmani.
Perhatikan ayat 1 – 5 surah al-`Alaq.

Bacaan
Guru membaca ayat tersebut (bacaan jahar)
Pelajar membaca ayat tersebut beberapa kali.

Lihat kad perkataan dan ertinya.

Penerangan
Guru menerangkan erti kalimah-kalimah daripada ayat tersebut.
Pelajar membaca kalimah-kalimah tersebut dan ertinya dalam Bahasa Melayu.

Guru membaca semula ayat tersebut
Pelajar membaca secara individu ( bacaan perlahan)

Lihat carta terjemahan ayat.

Guru menerangkan maksud tiap-tiap ayat 1 – 5
Pelajar membaca maksud setiap ayat 1 – 5
Guru menerangkan maksud keseluruhan ayat 1 – 5

Perbincangan
Pelajar berbincang dalam kumpulan kecil maksud ayat 1 – 5 surah al-`Alaq
Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan

Pelajar membuat perkaitan maksud ayat dengan aspek aqidh

Pelajar membuat refleksi ke atas diri mereka sebagai makhluk Allah

Guru membuat rumusan maksud ayat tersebut.

RUMUSAN

Kefahaman ayat-ayat al-Quran perlu disampaikan dengan menggunakan kaedah – kaedah yang sesuai dengan aspek tersebut. Disamping itu aspek kesepaduan yang lain juga perlu diambil kira

Posted in Pengurusan Kurikulum | Tinggalkan komen