HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN dan MEMBEKALKAN BAHAN KONSTRASEPTIF KEPADA PENZINA REMAJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN dan MEMBEKALKAN BAHAN KONSTRASEPTIF KEPADA PENZINA REMAJA DARI PERSPEKTIF ISLAM
Oleh Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani
1.0 Pendahuluan
Isu yang akan dibincang ini adalah isu Negara. Kertas ini selayaknya disediakan oleh institusi-institusi Islam yang berautoriti, dengan itu ia akan mempunyai kekuatan tersendiri. Apa pun kertas ini disediakan sebagai bahan perbincangan awal. Diharapkan akan disusuli perbincangan-perbincangan yang lebih berautoriti.
2.0 Beberapa Hakikat
Berikut beberapa hakikat yang perlu diambil kira dalam membincangkan isu ini
1. Zina Jenayah
Dalam Syariat Islam semua maksiat ada jenayah, hudud, qisas atau ta`zir. Sesuatu perbuatan dianggap jenayah kerana ia mendatangkan kerosakan kepada individu atau masyarakat.
Zina jenayah. Ia dikategorikan sebagai jenayah hudud. Jenayah hudud adalah jenayah yang mengakibatkan kemudaratan besar kepada masyarakat. Jika sabit kesalahan hukuman ke atas penjenayah zina ialah rejam sampai mati jika pelakunya telah berkahwin dan disebat 100 sebatan jika dia belum berkahwin. Allah yang Maha Mengetahui yang baik dan buruk untuk hambanya Maha Mengetahui hanya inilah hukuman yang dapat membanteras jenayah zina. Tiada jalan lain. Ini satu fakta yang sentiasa perlu diingat dalam membincangkan isu berkaitan zina.
2. Zina bukan hak kebebasan peribadi individu
Islam tidak menganggap zina atau seks bebas hak kebebasan peribadi individu, sehingga dengan itu dia berhak melakukannya dan tiada undang-undang boleh menghalangnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak memberikan kepada individu hak kebebasan untuk melakukan zina atau seks bebas. Oleh itu jenayah zina atau seks bebas berlaku secara berleluasa dalam masyarakat yang tidak menganggap zina sebagai jenayah, malah menganggapnya sebagai hak kebebasan individu. Ia juga berpotensi untuk berleluasa dalam masyarakat yang menganggapnya jenayah tetapi tidak mengenakan hukuman rejam atau sebat ke atas penzina.
Akibat kedua-dua pendirian ini masyarakat dunia hari ini mengalami kesan buruk daripada pelakuan zina dan seks bebas. Malaysia tidak terkecuali.
Dalam hubungan ini Islam selalunya teraniaya, kerana ia diminta menyelesaikan kesan-kesan negatif daripada perbuatan zina atau seks bebas yang timbul dalam masyarakat yang bukan islamik; masyarakat yang menganggap seks bebas hak individu atau masyarakat yang mengiktiraf zina itu jenayah tetapi tidak melaksanakan hukuman yang sepatutnya ke atas penzina. Ini tidak adil terhadap Islam.
3. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) dan Penyelesaian Kesan Zina
Untuk mengatasi kemudaratan yang timbul daripada zina, seks bebas dari semua aspek PBB telah mencadangkan penyelesaian mudah:
• Menekankan kepada masyarakat dunia supaya menerima seks bebas adalah hak individu
• Pendidikan seks
• Menjelaskan penyakit-penyakit hasil seks rambang dan cara mengatasinya
• Pencegahan kehamilan dengan membekalkan bahan konstraseptif.
3.0 Pengguguran Prespektif Syariah
Perbincangan ini elok dimulai dengan melihat pandangan Syarak terhadap isu pengguguran. Ia boleh dijadikan sebagai landasan untuk menentukan sebarang keputusan isu perbincangan ini.
Perbincangan fuqaha mengenai isu pengguguran kandungan menampilkan perbezaan pendapat, malah dalam satu mazhab terdapat pendapat yang saling bercanggah. Untuk menurunkan semua pendapat ini akan merumitkan dan akan memakan masa. Oleh itu berikut ini dirumuskan semua pendapat tersebut dan diakhiri dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ulamak Kerajaan Saudi Arabia.
Sebab Menghalalkan Penguguran
1. Mengelak mudarat ke atas ibu dan anak
2. Kandungan mengalami kecacatan melampau
Syarat Boleh Menggugurkan Kandungan.
1. Usia kandungan tidak melebihi 120 hari.
2. Yang menggugurkan adalah isteri yang sah
3. Izin suami dan isteri
4. Tidak memudaratkan ibu
Rumusan Hukum Menggugurkan Kandungan
Hukum menggugurkan kandungan bergantung kepada peringkat keadan janin dalam kandungan. Nas syarak membahagikannya kepada tiga tahap:
1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim.
2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah usia kandungan 40 hari.
3. Tahap ditiupkan roh, iaitu setelah janin berada dalam kandungan selama 120 hari atau empat bulan. ( Hadis Nutfah; Soheh Muslim 2643, Soheh Bukhari 3208 dan Soheh Muslim 2645)
Berdasarkan tahap-tahap ini pendapat fuqaha mengenai pengguguran adalah seperti berikut:
1. Usia kandungan selepas ditiupkan roh iaitu empat bulan ( 120 hari). Semua fuqaha sepakat mengharamkannya. Malah ada yang mengharamkannya sekalipun membiarkan kandungan akan membawa mudarat kepada ibu (حاشية ابن عابدين (1/60)). Alasan yang diberikan ialah: pengguguran di peringkat ini sudah boleh dianggap telah membunuh satu nyawa.
Namun fatwa Lajnah Mausu`ah Fiqhiyyah mengharuskan pengguguran selepas ditiupkan roh sekiranya pengguguran satu-satunya wasilah menyelamatkan nyawa ibu.( الموسوعة الفقهية 2:57)
2. Usia kandungan sebelum ditiupkan roh:
i. Telah sempurna sifat (sebelum 120 hari). Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum menggugurkan kandungan di tahap ini adalah seperti berikut:
a. Sesetengah Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين /6:591), sesetengah syafieyyah ( حاشية َقليوبى على شرح المحلى على المنهاج 3: 159-160 )mengharuskan ia digugurkan secara mutlak.
b. Mazhab Hanafi( حاشية ابن عابدين 2:380) mengharuskan ia digugurkan kerana uzur syar`ie.
c. Satu pendapat kalangan Hanafiyyah (حاشية ابن عابدين 2: 380).),Malikiyah ( حاشية الدسوقى 2:66) dan Syafi`iyyah (Nihayyah al Muhtaj 8:416) ia makruh digugurkan
ii. Usia kandungan sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).
a. Syafi`iyyah ( نهاية المحتاج 8:416 ) dan Hanabilah ((الفروع 6:191 mengharuskan
b. Malikiyyah ( الشرح الكبير 2:266) menurut Imam al-Ghazali (احياء علوم الدين 2 : 53 dan mazhab Hanbali ( الفروع 6:191) mengharamkan ia digugurkan secara mutlak (dalam semua peringkat kandungan)
Meneliti semua pendapat ini dapat disimpulkan bahawa pendapat mereka mengenai pengguguran sebelum ditiupkan roh adalah seperti berikut:
1. Pengguguran sebelum ditiupkan roh dan sebelum 120 hari (4 bulan); fuqaha khilaf tentang bila janin dianggap sebagai satu jiwa, dari situ mereka khilaf tentang hukum menggugurkannya.
2. Menggugurkan kandungan dalam tempoh ini tidak dianggap membunuh satu nyawa.
3. Sesetengah mereka yang mengharamkan pengguguran di tahap ini membandingkannya dengan haram membinasakan telur binatang buruan di Tanah Haram, ini menggambarkan bahawa mereka menganggap pengguguran itu perbuatan membinasakan sesuatu yang tidak memudaratkan, oleh itu ia jadi haram. Di antara mereka ada yang mengatakan pengguguran di tahap ini haram kerana apabila nutfah telah menempat dalam rahim ia sudah bersedia menerima roh.
4. Janin memiliki kehormatan sendiri sejak awal kejadiannya, buktinya syarak menangguhkan pelaksanaan hukuman ke atas wanita hamil (al-Ghamidiyah) sehingga dia melahirkan anaknya.
Namun demikian fatwa ulamak Kerajaan Saudi Arabia telah memutuskan seperti berikut:
Tidak harus menggugurkan kandungan di semua tahap usia kandungan kecuali dengan alasan syar`ie dan dalam batas yang sangat sempit. Sekiranya kandungan dalam tahap empat bulan pertama dan penggugurannya atas alasan maslahat atau menolak mudarat yang dijangka berlaku, maka penggugurannya adalah diharuskan. Namun menggugurkannya pada tahap ini kerana bimbangkan kesukaran mendidik anak-anak, tidak mampu menanggung sara hidup dan pendidikan atau kerana bimbangkan masa depan mereka atau kerana suami isteri sudah berpada dengan bilangan anak yang ada, kesemua ini tidak mengharuskan pengguguran kandungan. Tidak harus menggugurkan kandungan di peringkat `alaqah atau mudghah kecuali setelah satu kumpulan doktor yang dipercayai mengakui bahawa mengekalkan kandungan akan membahayakan ibunya. Ia diharuskan setelah semua usaha mengelakkan bahaya dilakukan.
4.0 Mencegah kehamilan.
Hukum mencegah kehamilan dapat dilihat dalam bentuk-bentuk berikut:
1. Mencegah melalui pemandulan:
Jika pemandulan dilakukan atas sebab darurah syar`iyyah ia diharuskan
Jika ia dilakukan bukan atas sebab darurah syar`iyyah ulamak sepakat ia adalah diharamkan.
2. Pencegah dengan mengambil bahan kontraseptif :
Mencegah kehamilan cara konstraseptif atas alasan uzur syar`iyyah diharuskan
Mengambil bahan kontraseptif tanpa uzur syar`iee, fuqaha berbeza pendapat:
i. Pendapat pertama mengatakan diharuskan, ia diqiyaskan ke atas isu `azal ( mengeluarkan mani di luar faraj isteri) diharuskan. Setelah mengetahuinya Rasulullah saw tidak menghalangnya.
ii. Pendapat kedua mengatakan makruh kerana ia telah menyimpang daripada tujuan asal perkahwinan iaitu mendapatkan zuriat.
5.0 Menggugurkan kandungan zina.
Seperti perbincangan pengguguran kandungan hasil hubungan suami isteri fuqaha juga membahagikan kandungan zina kepada tiga tahap:
1. Tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim sehingga 40 hari.
2. Tahap sempurna sifat kejadian sebagai manusia, iaitu setelah janin berusia 40 hari.
3. Tahap setelah ditiupkan roh, iaitu setelah janin berusia 120 hari (4 bulan).
Menggugurkan kandungan zina selepas ditiupkan roh.
Semua penulisan fuqaha sepakat mengharamkan pengguguran kandungan zina apabila janin telah sampai di usia ditiupkan roh. Alasan yang dikemukakan ialah:
1. Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan hasil hubungan suami isteri
2. Qiyas aulawi: kalau kandungan hasil hubungan suami isteri haram digugurkan, maka kandungan hasil hubungan zina lebih-lebih lagi haram digugurkan.
Menggugurkan kandungan zina setelah sempurna sifat.
Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum kes ini seperti berikut:
1. Menggugurkan kandungan setelah sempurna sifat (40 hari) adalah diharamkannya atas alasan:
i. Kisah al-Ghamidiyah ( صحيح مسلم 1695) yang mengandung dan mengaku zina kepada rasulullah saw. Jalan hujjah ialah:
a. Rasulullah saw tidak mengarahkan al-Ghamidiyah menggugurkan kandungan zinanya. Sekiranya menggugurkan kandungan zina di usia tahap ini diharuskan tentulah Baginda saw mengarahkannya berbuat demikian.
b. Baginda menangguhkan hukuman kerana memelihara janin dalam kandungan
c. Baginda juga tidak bertanya tentang usia kandungan.
ii. Mudarat keaiban yang ditanggung penzina dan keluarga tidak boleh dijadikan alasan. Oleh itu mengelak kemudaratan terbabit tidak boleh dianggap sebagai maslahat syar`iyyah.
iii. Sekalipun menghalalkannya ada maslahat kepada penzina dan keluarganya tetapi ia hanya maslahat khusus, sedangkan pengharamannya menjamin maslahat umum, kerana ia akan membawa kepada kemudaratan nyata dalam masyarakat:
a. Ia akan menjadi pemangkin kepada merebaknya perbuatan zina, lebih-lebih lagi di zaman di mana zina itu mudah didapati di mana-mana.
b. Mendedahkan institusi keluarga kepada porak-peranda
Kaedah fiqhiyyah menyatakan: إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة
“Apabila maslahat umum bertembung dengan maslahat khusus, maslahat umum diutamakan”.
iv. Menghalalkan pengguguran di tahap ini membawa kepada perkara haram. Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram
Kaedah fiqhiyyah menyatakan: ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام
“Sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram”.
2. Menggugurkan kandungan atas uzur syari`e. Sebab syar`iee yang mengharuskan ialah: mengekalkan kandungan akan memudaratkan ibu zina. Ada fuqaha yang mengharuskannya. Kerana memelihara nyawa ibu lebih utama daripada memelihara nyawa janin ( الموسوعة الفقهية 2:57 ).
3. Ada pendapat mutakhir (www.islamtoday.net/nawafeth-artshow-86-5227.htm) mengatakan harus digugurkan di tahap ini sekiranya penzina terdiri daripada orang baik-baik, kebiasaannya tidak melakukan perbuatan jahat dan zina. Namun kalau latar belakang hidupnya kerap melakukan perbuatan jahat dan zina dia haram menggugurkan kandungan zinanya. Alasan yang diberikan ialah:
i. Sekalipun janin telah lengkap sifat dalam tempoh 40 hari namun asalnya adalah nutfah yang tidak dihormati kerana ia hasil daripada zina dan nutfah pula boleh dibuang melalui `azal.
ii. Fuqaha telah mengharuskan kandungan digugurkan dalam tahap ini atas alasan maslahat syar`iyyah demi menolak mudarat yang diandaikan akan berlaku.
Menggugurkan kandungan zina sebelum sempurna sifat (sebelum 40 hari).
Hukumnya adalah haram. Alasannya adalah sama dengan alasan pengharaman mengugurkan kandungan setelah sempurna sifat (setelah 40 hari).
6.0 Mencegah Kehamilan Zina
Maksud mencegah kehamilan zina ialah mencegahnya dengan menggunakan bahan konstraseptif setelah berzina dan membekalkannya kepada mereka yang berisiko tinggi akan melakukan zina.
Membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina
Hukumnya adalah haram: alasan pengharamannya ialah:
1. Semua alasan pengharaman menggugurkan kandungan selepas janin sempurna sifat (40 hari). Sekalipun dalam kes ini kehamilan belum pasti berlaku namun tujuan mengambil bahan konstraseptif adalah sama. Natijah dari kedua-dua perbuatan ini juga adalah sama. Oleh itu ia mengambil hukum yang sama. Kerana itulah fuqaha meletakkan kedua-dua kes ini dalam satu perbincangan yang sama.
2. Kes ini tidak boleh diqiyaskan kepada kes menggugurkan kehamilan oleh suami isteri dalam peringkat ini, kerana :
i. Pengguguran oleh suami isteri tidak mengakibatkan zina berleluasa dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat.
ii. Maslahat yang dipelihara dalam kes suami isteri adalah khusus. Maslahat yang cuba dipelihara dalam kes zina adalah umum. Kedua-duanya adalah kes yang berbeza, hukumnya juga berbeza.
3 Pandangan yang mengatakan nutfah tiada kehormatan, oleh itu ia boleh dibersihkan dari rahim penzina, sama dengan kes `azal tidak boleh diterima, kerana hadis al-Ghamidiyah membuktikan nutfah dalam rahim dihormati. Dalam kes `azal mani ditumpahkan di luar faraj, dalam kes zina ke dalam faraj, kedua-duanya adalah kes yang berbeza hukum juga berbeza.
7.0 Menggugurkan Kandungan Wanita Dirogol.
Fuqaha membezakan antara kandungan hasil zina dengan kandungan hasil rogol. Penzina telah melakukan jenayah zina dengan kerelaan. Mangsa rogol bukan jenayah zina kerana perbuatan zina dipaksakan ke atasnya. Atas dasar perbezaan ini hukum fuqaha ke atas kes menggugurkan kandungan rogol juga berbeza.
Untuk menentukan hukum kes ini fuqaha membahagikan usia kandungan rogol kepada tahap:
1. Usia kandungan telah melebihi 120 hari semua fuqaha mengharamkannya tanpa uzur dan tanpa keperluan syar`ie. Alasannya ialah semua hujjah-hujjah pengharaman di atas.
2. Usia kandungan sebelum sampai 120 hari adalah diharuskan kerana menggugurkan kandungan di peringkat ini tidak dianggap jenayah ke atas satu nyawa. Oleh itu ia diharuskan kerana uzur dan keperluan syar`ie.
8.0 Cadangan Penyelesaian
Perbincangan di atas menjelaskan bahawa membekalkan bahan konstraseptif kepada penzina tidak diharuskan dalam syariat Islam. Ia tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membawa kemudaratan.
Memang pada hakikatnya tiada jalan pintas mengatasi masalah ini selain dari kembali kepada penyelesaian yang telah disediakan oleh Pencipta manusia yang tahu kekuatan dan kelemahan manusia, tahu apa yang diperlukan dan tidak diperlukan mereka, tahu apa yang membawa manfaat dan mudarat ke atas meraka. Namun jawapan sebegini bagi sesetengah orang tidak berjejak di dunia praktikal. Oleh itu cadangan-cadangan berikut dikemukakan.
1. Menolak gagasan yang dibawa dan mahu dipaksakan PBB ke atas dunia; mengiktiraf seks bebas atau zina adalah hak kebebasan peribadi individu
2. Mengiktiraf bahawa zina itu jenayah dan kempen kesedaran mengenai dosa dan kemudaratan jenayah zina seperti kempen dadah itu najis.
3. Memerangi jenayah ini seperti memerangi najis dadah.
4. Menyediakan pusat-pusat serenti bagi membangun keinsafan kepada penjenayah-penjenayah zina, hamil atau tidak, sama seperti pusat serenti penagih dadah.
5. Penzina yang datang ke klinik-klinik kerajaan atau swasta, mengaku telah melakukan zina dan meminta dibekalkan bahan konstraseptif hendaklah dianggap telah mengaku melakukan jenayah zina. Doktor atau pegawai kesihatan hendaklah bertanggungjawab melaporkan kes itu kepada pihak berkuasa: polis atau mahkamah syariah dan seterusnya menjadi saksi perbicaraan seperti kes-kes jenayah lain.
6. Kes juga mesti diberitahu kepada ibubapa atau penjaga penzina terbabit dan penempatannya di pusat-pusat serenti mestilah dalam pengetahuan mereka.
9.0 Penutup
Apa yang dikemukakan dalam kertas ini bukanlah satu kajian yang sempurna dari semua aspek. Ia disediakan sebagai bahan awal perbincangan. Sebarang keputusan atau cadangan hendaklah dikemukakan kepada pihak berwajib, terutama keputusan berkaitan hukum syarak.

Advertisements

About guabama

Seorang guru biasa
This entry was posted in Isu-Isu Semasa. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s